Publi-Vando

HOME   |   OVER ONS   |   PRODUCTEN   |   FAQ   |   CONTACT
winkelkarretjeGeen artikels in uw mandje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Alle klachten betreffende de geleverde goederen moeten, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven ingediend worden binnen de 3 dagen na levering of afhaling van de goederen. Alle klachten betreffende de facturen moeten bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na datum van de factuur geschieden. Eventuele klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
Ieder door Publi-Vando Bvba aanvaard gebrek kan niet verder reiken dan het eenvoudigweg vervangen van de gebrekkig erkende goederen, met uitsluiting van elke schadevergoeding. De koper ontslaat Publi-Vando Bvba uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook aan personen, goederen of dieren, die uit het zelfs normaal gebruik van de geleverde goederen zou kunnen ontstaan.

Afwijkingen in formaat, kleur, materiaal enz. kunnen voorkomen. Verbeteringen en/of modelwijzigingen zijn Publi-Vando Bvba voorbehouden.

 1. Door het aangaan van een verbintenis met Publi-Vando Bvba doet de koper uitdrukkelijk afstand van zijn eigen aankoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden en verbindt hij er zich toe de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Publi-Vando Bvba te aanvaarden, waarvan hij kennis heeft genomen bij de bestelling.

Publicitaire opdruk

 1. Indien de koper geen specifieke aanduidingen geeft op het ogenblik van zijn bestelling zal de publicitaire opdruk volgens onze persoonlijke smaak en technische mogelijkheden worden aangebracht.

 1. Voor leveringen van artikelen met bedrukking eigent Publi-Vando Bvba zich het recht toe voor levering van maximum 10% meer of minder. Het werkelijk geleverde aantal wordt gefactureerd.

 1. Indien het vertrouwen van Publi-Vando Bvba in de kredietwaardigheid van de kopers geschaad wordt door gerechtelijke beschikkingen tegen de kopers en/of bewijsbare andere gebeurtenissen die de geschikte uitvoering der genomen verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Publi-Vando Bvba zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen.Indien de kopers geen voldoening schenken in gebeurlijke gevallen, behoudt Publi-Vando het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, ook voor wat betreft goederen die reeds werden verzonden.

 1. Tenzij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Publi-Vando Bvba contant betaalbaar zonder korting op haar datum of ten laatste op de vervaldag aangeduid op de factuur.

 1. Bij belangrijke orders kan een voorschot gevraagd worden.

 1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het faktuurbedrag verhoogd met een rente van 1,5% per maand vanaf deze vervaldag.

 1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van Publi-Vando Bvba tot de volledige betaling van de gefaktureerde waarde.

 1. Publi-Vando Bvba behoudt zich het recht voor goederen en werk aan te rekenen naarmate levering en prestatie, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.

 1. De aangegeven leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend. Leveringen later dan de voorziene datum kunnen nooit een reden zijn voor annulatie van de bestelling, noch recht geven op enige schadevergoeding.

 1. In geval de koper weigert de aangekochte artikelen in ontvangst te nemen, zal de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verbroken worden. In dit geval zal de koper, ten titel van strafbeding, gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire schadeloosstelling van 100% voor bedrukte artikelen en 50% voor niet bedrukte artikelen.

Reproductierechten

 1. Door het toevertrouwen van de bestelling wordt de klant geacht het reproduktierecht te bezitten van teksten, films, enz... Zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s enz. door of voor Publi-Vando Bvba vervaardigd, maken deel uit van het materieel van de laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen, en geeft met zijn bestelling het recht aan Publi-Vando Bvba het vrije gebruik van dit materieel.

 1. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

   Aanmelden   |   Nieuwsbrief