Publi-Vando

HOME   |   OVER ONS   |   PRODUCTEN   |   FAQ   |   CONTACT
winkelkarretjeGeen artikels in uw mandje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GebruiksvoorwaardenToegang tot de website

Door het loutere raadplegen of gebruiken van de website www.publi-vando.be (hierna de Site genoemd) wordt u geacht automatisch deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.
 

Doeleinde van de website


De Site is in hoofdzaak een webcatalogus van relatiegeschenken, promotionele artikelen en kledij welke al dan niet bedrukt kunnen worden.  De Site is voornamelijk gericht naar bedrijven en verenigingen, maar ook naar particulieren die op zoek zijn naar een geschenk ter gelegenheid van een geboorte, huwelijk of andere feestelijke gebeurtenis.  De Site biedt de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen.

Levering van onze relatiegeschenken geschiedt alleen onder onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.


Inhoud van de website


De Site wordt beheerd door Publi-Vando Bvba, hierna de beheerder genoemd.  De beheerder streeft er naar opdat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Indien de op de Site verschafte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal de beheerder alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld of indien u dienaangaande vragen wenst te stellen, kunt u de beheerder contacteren via de pagina « Contact ».

De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie en alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.


Beschikbaarbeid van de website


De beheerder levert grote inspanningen om onderbrekingen die te wijten zijn aan technische problemen te vermijden. Evenwel kan de beheerder niet garanderen dat de Site volledig vrij van onderbrekingen zal zijn of niet zal worden getroffen door andere technische problemen.

De Site bevat linken naar andere websites waarover de beheerder geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De beheerder kan dus geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites evenmin als over hun beschikbaarheid. De beheerder wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van deze websites of van de erop aangeboden informatie. Indien de beheerder illegale inhoud of inhoud die niet overeenstemt met haar beoogde doel vaststelt op een website waarnaar de Site verwijst, zal zij de link van de Site verwijderen.

De inhoud van de Site (daarbij inbegrepen de hyperlinken) kan op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd door de beheerder zonder enige waarschuwing noch mededeling.


Intellectuele eigendom


De teksten, foto's, pagina-instellingen, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de Site zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht. De benamingen, logo's, tekeningen, slogans en databases zijn beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van het geheel of een gedeelte van de Site, onder welke vorm en met welk middelen ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de beheerder. De gebruikers van de Site verbinden er zich uitdrukkelijk toe integraal de auteursrechten die toebehoren aan de beheerder en aan derden te respecteren. De beheerder behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij gepast acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of te beëindigen en dit zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

De beheerder laat de gebruiker enkel toe de gegevens van de Site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van privé-doeleinden, niet ten lucratieve titel en mits duidelijk leesbare vermelding van de bron (adres van de Site en vermelding van de coördinaten van de beheerder), dit met uitsluiting van enige reproductie en communicatie voor commerciële doeleinden, distributie of commercialisering.


Hyperlinken naar de website


Met uitzondering van de verwijzing in een zoekmotor of gids, dient het creëren van een link naar de Site te worden meegedeeld aan de beheerder van de Site. De link dient als dusdanig te worden gerealiseerd dat er zich een nieuw bijkomend venster opent in het navigatiesysteem waarin enkel de Site wordt aangeboden. Deep linking is verboden.


Aansprakelijkheid van de gebruiker


Door het consulteren van de informatie op de Site, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden en is hij alleen aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de gegevens of de informatie die te zijner beschikking worden gesteld op de Site. De beheerder draagt daarbij geen enkele aansprakelijkheid.


Beveiliging van de website


Bepaalde zones van de Site kunnen worden voorbehouden en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van aantasting van de Site, computercriminaliteit of elke andere niet geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Site, kan de beheerder alle wettelijke middelen gebruiken die ten hare beschikking zijn om de integriteit van de Site te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Uw bezoek aan de Site houdt uw akkoord in met deze gebruiksvoorwaarden en veronderstelt dus een online akkoord. U aanvaardt dat elke betwisting of vordering betreffende de Site of betreffende enig gegeven dat erop vermeld staat, zal worden beheerst door het Belgische recht.

Door de Site te raadplegen, erkent u de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Kortrijk, België en aanvaardt u om geen vorderingen in te leiden dan voor deze rechtbanken.
 

Privacy Policy

Persoonlijke- en bedrijfsinformatie


Om het mogelijk te maken u van de diensten van Publi-Vando BVBA te voorzien, is het nodig dat wij specifieke persoonlijke- en bedrijfsinformatie registeren. Alle informatie betreffende uw relevante gegevens zullen, indien dit nodig is, in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

Verder gebruiken wij uw gegevens om u te informeren per post en/of e-mail over uw eventuele bestelling(en), de ontwikkeling van de website en over speciale diensten, aanbiedingen en acties waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten via de contactpagina.

Dergelijke persoonlijke- en bedrijfsgegevens zullen door Publi-Vando BVBA ten allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Publi-Vando BVBA worden verwerkt. Publi-Vando BVBA zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

 


   Aanmelden   |   Nieuwsbrief