Publi-Vando

HOME   |   OVER ONS   |   PRODUCTEN   |   FAQ   |   CONTACT
winkelkarretjeGeen artikels in uw mandje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij respecteren uw privacy

Privacyverklaring PUBLI-VANDO Bvba

1.     Algemeen
PUBLI-VANDO BVBA hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PUBLI-VANDO BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
 
 
Als PUBLI-VANDO BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
PUBLI-VANDO BVBA
Zetel:  Spoorwegstraat 29, 8930 LAUWE
Emailadres: filip.soreyn@publi-vando.be
Telefoon: 056 41 40 74
 
2.     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door PUBLI-VANDO BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 
Om het mogelijk te maken u van de diensten van Publi-Vando BVBA te voorzien, is het nodig dat wij specifieke persoonlijke- en bedrijfsinformatie registeren. Alle informatie betreffende uw relevante gegevens zullen, indien dit nodig is, in onze database geregistreerd worden.
Verder gebruiken wij uw gegevens om u te informeren per post en/of e-mail over de ontwikkeling van uw eventuele bestelling(en), de ontwikkeling van de website en over speciale diensten, aanbiedingen en acties waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Als u hier niet langer prijs op stelt, kan u ons dit laten weten via bovenstaande contactgegevens.
Uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens zullen door Publi-Vando BVBA ten allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Publi-Vando BVBA worden verwerkt. Publi-Vando BVBA zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de bestelde diensten en/of producten. In dergelijke gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door u bestelde diensten en/of producten.
 
3.     Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen  de volgende gegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :
Persoonsgegevens : Naam, voornaam, geslacht, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mail, GSM-nr, taal, nationaliteit.
Bedrijfsgegevens : Naam bedrijf, rechtsvorm, BTW-nr, activiteit, sluitingsdag(en), facturatie- en leveringsadres.

4.     Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door de zaakvoerders en personeel van PUBLI-VANDO BVBA.

5.     Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan PUBLI-VANDO BVBA geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen, bvb transporteurs) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier vooraf de toestemming voor gegeven heeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 
6.     Bewaartermijn
PUBLI-VANDO BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. PUBLI-VANDO BVBA verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na uw laatste bestelling.

7.     Beveiliging van de gegevens
Alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :
 
Alle personen die namens PUBLI-VANDO BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

8.     Je rechten omtrent je gegevens
U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kan u ons hiervoor contacteren. 
Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
9.     Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens.
 
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
10.   Wijziging privacyverklaring
PUBLI-VANDO BVBA kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 28 maart 2018.
 
 
Deze privacy-verklaring werd opgemaakt en/of aangepast op 15 mei 2018.
 


   Aanmelden   |   Nieuwsbrief